O nás

O nás

Domov poskytuje sociální pobytové služby seniorům v souladu s platnými právními normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny a postupně aktualizovány. Procesní kroky vedoucí k zajištění služby jsou zpracovány v provozních vnitřních předpisech. Základní pravidla pro poskytování pobytové služby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné podobě všem uživatelům služby. Metody práce s uživateli služeb jsou postupně zapracovávány ve vnitřních předpisech organizace. Poskytování služby vychází z potřeb a přání uživatelů služby.

Základní činnosti sociální služby

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • lékařská a rehabilitační péče
 • nepřetržitá zdravotnicko - ošetřovatelská péče

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou služby poskytované našim uživatelům nad rámec nabízených základních služeb. Uživatelé mají k dispozici také soukromé služby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, pedikúru.

Poslání

Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání.

Cíle

Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života respektující schopnosti a dovednosti uživatelů služeb. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci Domova.

Cílová skupina

Cílová skupina: senioři

Věková skupina:

 • mladší senioři (60 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

V Domově poskytujeme sociální pobytové služby seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

Sociální služba není určena seniorům:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení
 • s diagnózou infekčního nebo parazitárního onemocnění, kdy může být senior zdrojem onemocnění
 • s diagnózou Alzheimerovy demence. Výjimka je možná pouze v  případě, kdy je diagnostikována demence a senior je imobilní
 • s diagnózou nestabilizované duševní nemoci
 • se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • pokud nemají přiznaný příspěvek na péči a nejedná se o případy hodné zvláštního zřetele, kdy počet těchto uživatelů není vyšší než 10% kapacity organizace
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

Zásady pro poskytování sociální služby

Domov má nastaveny níže uvedené Zásady pro poskytování sociální služby:

 • respektování svobodné volby uživatelů při naplňování osobních potřeb a přání
 • respektování soukromí uživatelů dle možností poskytovatele služby
 • individuální pomoc a podpora uživatelům
 • podporování nezávislosti uživatelů na poskytované sociální službě
 • ochrana práv uživatele (omezení míry rizika), ale současně respektování práva na přirozené riziko vyplývající z osobního rozhodnutí uživatele
 • zachovávání lidské důstojnosti uživatelů
 • nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, lékaři a terapeuty
 • zajištění stejné nebo podobné kvality života, která uživatelům přiblíží způsob života v domácím prostředí
 • spolupráce s rodinou uživatele, podpora při vytváření vztahových rámců vně i uvnitř Domova
 • otevřenost sociální služby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, sportovních i volnočasových aktivit

Rozsah poskytovaných služeb

 • ubytování v jedno- a dvoulůžkových pokojích
 • stravování (vlastní kuchyň)
 • ošetřovatelská péče
 • volnočasové aktivity (kondiční cvičení, filmová odpoledne, trénování paměti, společenské hry, kulturní vystoupení, tvořivá dílna, čtení, canisterapie, procvičování jemné motoriky, bohoslužby, výlety...)
 • fakultativní služby (kadeřnictví, pedikúra...)

Aktuality

Vánoční hvězdy

Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předají ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v dopoledních hodinách našim seniorům vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Starší aktuality

 

Chcete se stát naším klientem?

Průvodce přijetím

Kde nás najdete

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace,
751 12 Pavlovice u Přerova 95

  581 701 957      606 711 915
  socialni@daspavlovice.cz